Kế hoạch số 95/KH-HĐPH ngày 6/5/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố về việc tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch số 95/KH-HĐPH ngày 6/5/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố về việc tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018