Kế hoạch số 21/KH-HĐPH ngày 21/01/2019 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019