Kế hoạch số 123/KH-TP ngày 7/8/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 73 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2018)

Kế hoạch số 123/KH-TP ngày 7/8/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động  chào mừng 73 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2018)