Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 9/01/2019 triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính năm 2019

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 9/01/2019 triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính năm 2019