Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

STT Tên TTHC Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp huyện
1 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) UBND cấp huyện
B. Thủ tục hành chính cấp xã
1 Thủ tục bầu hòa giải viên UBND cấp xã
2 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND cấp xã
3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND cấp xã
4 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND cấp xã

 

TẢI TẠI ĐÂY