Công văn số 77/PTP-VB ngày 11/6/2018 về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Công văn số 77/PTP-VB ngày 11/6/2018 về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018