Công văn số 54/TP-TT ngày 10/4/2019 về việc báo cáo vướng mắc trong lập biên bản vi phạm hành chính

Công văn số 54/TP-TT ngày 10/4/2019 về việc báo cáo vướng mắc trong lập biên bản vi phạm hành chính