Công văn số 229/PTP-VB ngày 12/02/2018 về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trog thực hiện công tác Tư pháp

Công văn số 229/PTP-VB ngày 12/02/2018 về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trog thực hiện công tác Tư pháp