Công văn số 190/TP-HT ngày 8/11/2018 về việc yêu cầu rà soát các điều kiện chuẩn bị triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp

Công văn số 190/TP-HT ngày 8/11/2018 về việc yêu cầu rà soát các điều kiện chuẩn bị triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp