Công văn số 189/TP-HT về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Công văn số 189/TP-HT về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019