Công văn số 1272/UBND-TP ngày 21/6/2019 về việc triển khai thí điểm đăng ký khai sinh điện tử và cấp số định danh cá nhân theo Luật Hộ tịch, Luật căn cước công dân

Công văn số 1272/UBND-TP ngày 21/6/2019 về việc triển khai thí điểm đăng ký khai sinh điện tử và cấp số định danh cá nhân theo Luật Hộ tịch, Luật căn cước công dân