Công văn số 112/PTP-VB ngày 17/5/2021 về việc riển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia

Công văn số 112/PTP-VB ngày 17/5/2021 về việc riển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia