Công văn báo cáo, thống kê công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Tam Kỳ