Thông báo số 76/TB-TP ngày 11/6/2018 về lịch kiểm tra công tác Tư pháp phường Hòa Hương

Thông báo số 76/TB-TP ngày 11/6/2018 về lịch kiểm tra công tác Tư pháp phường Hòa Hương