Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố kỳ 2014-2018