Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng