Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành hết hiệu lực toàn bộ tính đến ngày 31/12/2019

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành hết hiệu lực toàn bộ tính đến ngày 31/12/2019