Lịch tuần phòng Tư pháp từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
 

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

11/6
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
Đ.c Sương nghỉ phép 11/6
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
7h30
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
 
Đ/c Sử - TP
Trung tâm HCC
 
 
HT Thành ủy
 
 
 

 

Chiều

Làm việc bình thường
 
13h30  
 
 

 

Thứ ba

12/6
Sáng
họp nghe kế hoạch bảo vệ thi công trường hợp ông Đoàn Văn Lâm, kế hoạch cưỡng chế hộ bà Xuân, bà Đạo 07h3`0 Đ.c Sử - TP PH 1

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng  

 

Thứ 4
13/6
Sáng
Họp cơ quan tháng 6
(Đề nghị mỗi CBCC báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng 5, đề xuất nhiệm vụ tháng 6, gửi cho đ.c Sử chậm nhất chiều thứ 3)
10h30 CBCC Phòng Tư pháp  
 
Chiều Làm việc bình thường        
Thứ 5
14/6
Sáng
Kiểm tra công tác Tư pháp phường An Phú
Trực TTHCC
7h30 Đ.c Sử, Thủy, Sương
Đ.c Thống
UBND phường An Phú  
 
Chiều Làm việc bình thường        
Thứ 6
15/6
Sáng
Kiểm tra công tác Tư pháp phường Hòa Hương 7h30 Đ/c Sử, Thủy, Sương UBND phường Hòa Hương  
Chiều tư vấn giải quyết các trường hợp BT, cưỡng chế tại KCN Thuận Yên 14h00 Đ.c Sử PH 1  
Thứ 7
16/6
Tư vấn thủ tục hành chính
Đ>c  Sương liên hệ địa phương thực hiện
       
Tuần tới: Tập huấn Luật Tiếp cận thông tin; Biên soạn tập san số 2, chuẩn bị nội dung họp HDPH, trực báo quý 2, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, hệ thống hóa văn bản QPPL, kiểm tra công tác Tư pháp.