Lịch tuần phòng Tư pháp từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018

Lịch tuần phòng Tư pháp từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

09/7
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Trung tâm HCC
 

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp

 

Thứ ba

10/7
Sáng
Hội nghị BCH công đoàn mở rộng sơ kết hoạt động 6 tháng 07h00 Đ.c Sử - Trưởng phòng - UV BCH LĐLĐ TP
Đ/c Thống - Chuyên viên - PCT công đoàn
Hội trường Mặt trận

 

Chiều

Họp cơ quan tháng 7, đánh giá CBCC 6 tháng đầu năm 2018 14h
 
CBCC phòng chuẩn bị bảng kiểm điểm Phòng Tư pháp

 

Thứ 4
11/7
Sáng
Dự Đại hội Hội Nông dân thành phố
 
Dự đối thoại với hộ ông Nguyễn Văn Ba liên quan đến công tác BT, GPMB dự án Khu dân cư phía Tây đường An Hà – Quảng Phú
07h30
 
08h00
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Đ/c Sử -
Hội trường thành phố
 
Phòng họp số 1
 
 
Chiều Họp trực báo công tác Tư pháp quý 2, trao đổi nghiệp vụ hộ tịch 13h30 PH 2 CBCC Phòng Tư pháp  
Thứ 5
12/7
Sáng
Họp Hội đồng nhân dân thành phố 14h00 Đ.c Sử TP HTTP  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 6
13/7
Sáng
Họp Hội đồng nhân dân thành phố
Đ/c Sương nghỉ phép 1 ngày
07h00 Đc Sử HTTP  
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 7
14/7
Tư vấn thủ tục hành chính 07h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ/c Thống - Chuyên viên
Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng