Lịch công tác tuần phòng tư pháp từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017

Lịch công tác tuần phòng tư pháp từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017