Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố