Kế hoạch số 31/KH-TP ngày 18/02/2021 về triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường theo Đề án tuyên truyền của tỉnh Quảng Nam năm 2021