Kế hoạch số 306/KH-TP ngày 27/12/2017 của Phòng Tư pháp thành phố triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Kế hoạch số 306/KH-TP ngày 27/12/2017 của Phòng Tư pháp thành phố triển khai công tác Tư pháp năm 2018