Kế hoạch số 21/KH-HĐPH ngày 30/01/2018 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-HĐPH ngày 30/01/2018 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018