Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020