Kế hoạch số 05/KH-UBND về triển khai QLNN về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính năm 2018

Kế hoạch số 05/KH-UBND về triển khai QLNN về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính năm 2018