Công văn về việc thống kê tình hình lưu trữ sổ hộ tịch; tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án

Công văn về việc thống kê tình hình lưu trữ sổ hộ tịch; tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án