Công văn số 84/PTP-VB ngày 28/5/2019 của Phòng Tư pháp thành phố về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Công văn số 84/PTP-VB ngày 28/5/2019 của Phòng Tư pháp thành phố về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019