Công văn số 254/UBND-TP ngày 7/02/2018 về việc triển khai xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo

Công văn số 254/UBND-TP ngày 7/02/2018 về việc triển khai xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo