Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ