Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018

UBND phường An Mỹ dẫn đầu phong trào thi đua Quý 2 năm 2019

 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 87
  • Khách viếng thăm: 68
  • Máy chủ tìm kiếm: 19
  • Hôm nay: 12750
  • Tháng hiện tại: 189087
  • Tổng lượt truy cập: 14362181

Công văn hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 19/03/2018 14:32 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Bi giảng tuyn truyền php luật
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
TẢI CÔNG VĂN 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 08 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 404/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018.
Để thực hiện có hiệu quả Đề án, trong năm 2018, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, kết hợp với thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Về nội dung phổ biến
- Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về chống tra tấn.
- Các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (bao gồm: các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn được quy định trong Hiến pháp; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật thi hành án hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật xử lý vi phạm hành chính…).
2. Về hình thức, biện pháp phổ biến
Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến về Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức như: tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; khai thác tủ sách pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; thông qua hoạt động đối ngoại của các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài...
3. Các hoạt động chính thực hiện Đề án
3.1. Tổ chức biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
- Thực hiện điểm b khoản 7 Điều 1 Quyết định số 65/QĐ-TTg phê duyệt Đề án, đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp biên soạn Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
- Đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
- Trên cơ sở Bộ tài liệu do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an biên soạn, phát hành, căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có thể in toàn bộ nội dung Bộ tài liệu hoặc lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp, thiết thực với yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương để biên soạn lại, in, phát hành phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
Việc biên soạn lại, in và phát hành nội dung Bộ Tài liệu cần tuân thủ đúng mục đích, yêu cầu và bảo đảm tính chính xác tuyệt đối về nội dung.
3.2. Tổ chức quán triệt, giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức và Nhân dân
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cấp phát tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tự nghiên cứu tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn đến nhân dân thông qua những hình thức phù hợp và hiệu quả.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật (có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương), tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn đến nhân dân thông qua những hình thức phù hợp và hiệu quả; phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các nội dung tại Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp năm 2018.
4. Kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Đề án
Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Đề án (việc kiểm tra có thể lồng ghép trong kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018) của Bộ, ngành, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2018 (báo cáo tình hình thực hiện Đề án có thể lồng ghép trong báo cáo về công tác tư pháp) gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 02 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
5. Kinh phí thực hiện Đề án
Thực hiện quy định tại khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 65/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đối, bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2018 từ nguồn Ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác theo tinh thần xã hội hóa.
Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đồng chí Đỗ Thị Nhẫn, số điện thoại 024.62739470, email: nhandt@moj.gov.vn) để phối hợp giải quyết./.
 
 
   
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cục KH-TC, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
Phan Chí Hiếu
       
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

 

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch