Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018

UBND phường An Mỹ dẫn đầu phong trào thi đua Quý 2 năm 2019

 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 48
  • Khách viếng thăm: 46
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 10213
  • Tháng hiện tại: 221305
  • Tổng lượt truy cập: 14394399

Công văn hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 19/03/2018 14:21 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Bi giảng tuyn truyền php luật
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
TẢI CÔNG VĂN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017  và Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2018, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần bảo đảm thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
 2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn; phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Công văn số 539/BTP-PBGDPL ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
3. Chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc       Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để tạo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất nhiệm vụ tại địa phương.
4. Chú trọng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra để việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục đích đề ra nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc, còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật. Quan tâm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao theo dõi, tham mưu nhiệm vụ này; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
5. Căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo việc lựa chọn, ưu tiên nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10 /2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn.
 6. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, phát hiện vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6/2018), báo cáo năm 2018 (trước ngày 02/12/2018) trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, lĩnh vực PBGDPL của địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin, phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58 – 60 Trần Phú, Hà Nội; số điện thoại: 04.62739469) để giải quyết, tháo gỡ./.
TẢI CÔNG VĂN 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng
   Điều phối nông thôn mới) (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
                      (đã ký)
 
 
Phan Chí Hiếu
   
 
 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017  và Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2018, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần bảo đảm thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
 2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn; phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Công văn số 539/BTP-PBGDPL ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
3. Chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc       Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để tạo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất nhiệm vụ tại địa phương.
4. Chú trọng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra để việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục đích đề ra nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc, còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật. Quan tâm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao theo dõi, tham mưu nhiệm vụ này; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
5. Căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo việc lựa chọn, ưu tiên nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10 /2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn.
 6. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, phát hiện vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6/2018), báo cáo năm 2018 (trước ngày 02/12/2018) trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, lĩnh vực PBGDPL của địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin, phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58 – 60 Trần Phú, Hà Nội; số điện thoại: 04.62739469) để giải quyết, tháo gỡ./.
TẢI CÔNG VĂN 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng
   Điều phối nông thôn mới) (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
 
 
                      (đã ký)
 
 
Phan Chí Hiếu
   
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

 

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch